Privacy Policy

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1   Dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) is van toepassing op alle persoonsgegevens die OBEN RENTING EN SERVICE NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Spelverstraat 36, 3740 Bilzen, en met ondernemingsnummer 0428.085.249 (“wij”, “we” of “OBEN”) verwerkt.

1.2   Om als OBEN een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij o.a. met persoonsgegevens. Aan de hand van dit Privacybeleid willen we je meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken.

1.3   Door gebruik te maken van onze website https://verhuur.obennv.be/nl (de “Website”) en/of onze diensten, erken je dat je dit Privacybeleid zorgvuldig gelezen hebt en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt.

Artikel 2: Definities

2.1   Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, ..., alsook alle gegevens die rechtstreeks of door te combineren kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, vallen onder de noemer “persoonsgegevens”.

2.2   Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.

2.3   De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.

2.4   Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerken. Met elke verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst af als afsprakenkader.

Artikel 3: Bescherming van persoonsgegevens: Algemene bepalingen

3.1   We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw Persoonsgegevens. We doen dit dan ook in overeenstemming met de Europese wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als “AVG” of “GDPR”) en de relevante lokale wetgeving die de AVG implementeert.

3.2   Wij verwerken enkel de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van jouw persoonsgegevens.

3.3   Wij bewaren jouw Persoonsgegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden (zie in detail artikel 9).

3.4   We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de Persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Met name nemen wij de volgende maatregelen:

 • Jouw Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken;
 • Iedereen die betrokken is bij de verwerking van jouw Persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan door middel van een vertrouwelijkheidsverbintenis in hun contract;
 • Beperkte toegang tot de servers waar Persoonsgegevens worden bewaard (code ingeven om in programma te geraken);
 • Klantenfiches worden bewaard in kaften die apart bewaard worden en enkel toegankelijk zijn voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

3.5   In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van Persoonsgegevens.

3.6   Je dient steeds te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dan ook als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van je computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

3.7   Wanneer wij verwerkers inschakelen dan leggen wij het afsprakenkader over deze verwerking vast in een verwerkingsovereenkomst. Dergelijke verwerkingsovereenkomst heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de Persoonsgegevens.

Artikel 4: Welke Persoonsgegevens verwerken wij en op welke manier?

4.1   Wij verwerken mogelijk de volgende Persoonsgegevens

 • Bij een bezoek aan de Website: onder meer jouw IP-adres en jouw taalkeuze (“technische informatie”) en door middel van cookies (zie Cookiebeleid)
 • Bij registratie op de nieuwsbrief: jouw e-mailadres;
 • Bij het invullen van een contactformulier: alle gegevens die je invult, waaronder mogelijk naam en voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, etc.;
 • Bij het plaatsen van een bestelling (via e-mail of telefonisch): naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, facturatiegegevens en alle andere persoonsgegevens die je ons per e-mail of mondeling meedeelt;
 • Bij het doorzenden van een spontane sollicitatie: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en alle andere persoonsgegevens die vermeld staan in jouw cv en/of motivatiebrief en/of andere gegevens die wij nodig achten om de sollicitatie te kunnen beoordelen zoals bv. informatie betreffende vorige tewerkstellingen, salarisgegevens, referenties, kwalificaties, etc.;
 • Bij enige bestelling ter plaatse: alle gegevens die je ons ter plaatse mondeling meedeelt of meedeelt via het invullen van de klantenfiche bv. naam, voornaam, e-mailadres, facturatiegegevens, etc.
 • Persoonsgegevens te zien via onze camerabeelden.

Artikel 5: Specifieke verwerking: camerabeelden

5.1   Als bedrijf voorzien wij camerabewaking in onze gebouwen. Deze bewakingscamera’s hebben als doel om onze eigendommen te beschermen.

5.2   De aanwezigheid van bewakingscamera’s wordt steeds gesignaleerd met pictogrammen. Indien je je begeeft op een locatie waar er bewakingscamera’s aanwezig zijn, bestaat de kans dat je wordt gefilmd. Daarbij verwerken we dan ook je Persoonsgegevens.

5.3   Enkel geautoriseerde personen krijgen toegang tot de opgenomen beelden. De beelden worden automatisch gewist na enkele dagen en enkel om de huidige toestand te bestuderen. Indien er echter sprake kan zijn van een misdrijf, kunnen de beelden langer worden bewaard voor verder onderzoek. De beelden kunnen in dat geval ook overgedragen worden aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten.

Artikel 6: Waarom verwerken we jouw Persoonsgegevens (doeleinden)?

6.1   Wij verzamelen en gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doeleinde voor hebben vastgelegd.

6.2   Wij verzamelen technische informatie voor het verzorgen en verbeteren van de Website en het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken.

6.3   Wij verzamelen tevens Persoonsgegevens (bv. identiteitsgegevens, financiële gegevens, etc.) met het oog op (i) het toesturen van nieuwsbrieven en/of (gepersonaliseerde) marketing, (ii) het kunnen leveren van de (online) dienst of (iii) het uitvoeren van een wettelijke verplichting.

6.4   Wij zullen dus Persoonsgegevens verwerken om een contract met jou te kunnen sluiten en uit te voeren alsook om je op de hoogte te houden omtrent ons bedrijf. Indien je de benodigde Persoonsgegevens niet kan bezorgen, kunnen wij niet garanderen dat wij:

 • een contract met jou zullen kunnen sluiten;
 • onze diensten op een adequate manier kunnen leveren;
 • jouw verzoek kunnen behandelen;
 • je op de hoogte kunnen houden door middel van nieuwsbrieven en via marketing;
 • je een job kunnen aanbieden.

Artikel 7: Mogen wij jouw Persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

7.1   De Persoonsgegevens die je via de Website en/of per e-mail en of mondeling verstrekt,
verwerken we op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • om een wettelijke verplichting na te komen bv. indien een overheidsinstantie ons dwingt bepaalde persoonsgegevens over te maken;
 • wanneer je hiervoor je specifieke toestemming hebt gegeven bv. via formulieren, nieuwsbrieven, bestellingen, etc.;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en/of het leveren van een (online) dienst.

Artikel 8: Delen we je Persoonsgegevens mee aan anderen (al dan niet buiten de EU)?

8.1   Wij delen jouw gegevens niet mee aan derden, tenzij in de volgende gevallen:

 • je ons hiervoor de voorafgaande toestemming geeft;
 • we wettelijk verplicht zijn om dit te doen;
 • ze worden opgevraagd in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek;
 • als we voor het uitvoeren van een taak een beroep doen op een extern bedrijf (bv. onze websitebouwer, een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) dan mogen zij jouw persoonsgegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader en na naleving van de bepalingen van de AVG. Hiervoor hebben we met deze externe bedrijven de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

8.2   Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Artikel 9: Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

9.1   Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding of in het kader van de specifieke wetgeving)

Artikel 10: Wat zijn je rechten?

10.1   Overeenkomstig de AVG heb je volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Recht van inzage;
 • Recht van verbetering;
 • Recht van wissing;
 • Recht van beperking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht van overdraagbaarheid.

10.2   Indien de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je uiteraard steeds over het recht om die toestemming in te trekken.

10.3   Je kunt bovenvermelde rechten uitoefenen:

 • via e-mail naar privacy@oben.be;
 • per aangetekende brief naar OBEN, Spelverstraat 36B, 3740 Bilzen.

10.4   We doen er alles aan om je zo snel mogelijk te antwoorden en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek.

10.5   Wij houden ons het recht voor om een extra identificatie te vragen ter legitimatie.

10.6   Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Artikel 11: Wijzigingen

OBEN behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Door de Website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten, aanvaard je alle voorwaarden van het Privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de Website, nadat het Privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.